Wednesday, February 23, 2022 - 08:23

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/07, 16/07, 13/08, 17/08, 12/15, 4/18, 21/21 i 29/21), Povjerenstvo za izbor u ime Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke objavljuje:

Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke

I
(Broj slobodnih radnih mjesta)

 1. za čin policajca - 30 (trideset) kandidata,
 2. za čin mlađeg inspektora - 8 (osam) kandidata.

II
(Opći i posebni uvjeti)

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/07, 16/07, 13/08, 17/08, 12/15, 4/18, 21/21 i 29/21) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH broj: 02-1-824/21 od 23.12.2021.godine i broj:02-1-92/22 od 07.02.2022.godine i Odluke o posebnim uvjetima za prijem policijskih službenika broj: 02-1-763/21 od 12.11.2021.godine.

Opći uvjeti su:

 1. državljanstvo Bosne i Hercegovine;
 2. životna dob između 18 i 27 godina za početni čin policajac i do 35 godina za čin mlađi inspektor;
 3. najmanje IV stupanj stručne spreme za čin policajca i najmanje VI stupanj školske spreme odnosno najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja za čin mlađeg inspektora;
 4. liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za rad;
 5. da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere;
 6. da nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno kaznenom zakonodavstvu;
 7. da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

Posebni uvjeti su:

 1. položen vozački ispit "B" kategorije;
 2. morfološki status; ( Tjelesna visina muškarca 172 cm i više, a žene 162 cm i više. Morfološki status se izračunava prema indeksu tjelesne mase (ITM). Indeks tjelesne mase izračunava se tako da se težina u kilogramima podijeli s kvadratom visine. Manji ITM od 20 i veći od 30 znači eliminaciju kandidata iz daljnjeg postupka)
 3. u činu mlađi inspektor kandidati moraju imati najmanje VI. stupanj stručne spreme, odnosno najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja kriminalističke, pravne, ekonomske struke.
 4. da zadovoljava sigurnosnu provjeru potrebnu za obavljanje poslova policijskog službenika;

III

(Dokumentacija koju kandidati moraju priložiti)

Prijavu kandidata na Javni oglas i Suglasnost za korištenje osobnih podataka u procesu odabira kandidati  po Javnom oglasu kandidati mogu preuzeti u Pisarnici MUP-a ŽZH i na internet stranici MUP ŽZH www.mupzzh.ba.

Uz Prijavu kandidata i Suglasnost za korištenje osobnih podataka  kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj preslici:

 

a)    uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci ili preslika osobne iskaznice;

b)    izvadak iz matične knjige rođenih;
c)    dokaz o završenom IV. stupanj školske spreme za čin policajca i najmanje VI. stupanj  stručne spreme odnosno najmanje prvi ciklus visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja kriminalističke, pravne, ekonomske struke (nostrificirana svjedodžba-diploma, ukoliko škola -  fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini);

d)    liječničko uvjerenje  ne starije od tri mjeseca kao dokaz o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za rad;

e)     izjava da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere, ovjerena od strane nadležnog tijela;

f)    uvjerenje suda o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca);

g)    izjavu da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

h)    preslika vozačke dozvole

 

IV

(Vrste testova koje kandidati polažu)

 

Odabir kandidata za kadete Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke vršiti će se sukladno odredbama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke  ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 8/07, 16/07, 13/08, 17/08, 12/15, 4/18, 21/21 i 29/21) i Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke", broj: 16/16, 24/17,13/18 i 26/21).

Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu potrebnu dokumentaciju imaju pravo pristupa testiranju koje se sastoji od:

 a) test općeg znanja uključujući pismeni rad,

b) test tjelesne sposobnosti,

c) intervju,

d) liječnički pregled,

e) psihološki pregled uključujući test i razgovor.

 

 

 

 

V

                                                          (Trajanje obuke)

 

Obuka za čin policajca traje osam mjeseci, a za čin mlađi inspektor šest mjeseci.

Kadet koji je upisan na obuku, a koji samovoljno napusti obuku ili bude isključen s obuke svojom krivnjom nadoknadit će troškove obuke Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

VI

(Trajanje probnog rada)

Po uspješnom okončanju temeljne obuke policijski komesar postavlja kadete na radno mjesto u činu policajca ili mlađeg inspektora, uz obvezu probnog rada koji traje šest mjeseci.

 

Napomena:

a)   Prije donošenja odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati bit će predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu s postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stupnja „POVJERLJIVO“, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih propisa donesenih na temelju navedenog Zakona.

Kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje bit će isključeni iz daljnje procedure odabira.

b)  Umjesto kandidata koji su isključeni iz daljnje procedure odabira predložiti će se slijedeći kandidat s konačne liste kandidata predloženih za upošljavanje.

Prijave sa potrebnim dokazima  predaju  se u roku od 30 dana od dana  posljednjeg objavljivanja Javnog oglasa, neposrednom predajom putem Pisarnice MUP-a ŽZH ili preporučenom poštom, na adresu:

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke
IV Brigade HVO-a Stjepan Radić broj 11
88320 Ljubuški
s naznakom: Prijava na Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke – NE OTVARAJ

Prijavu na Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje temeljne policisjke obuke, kao i Suglasnost za korištenje osobnih podataka, moguće je preuzeti klikom na izbornik Podzakonski akti na web stranici MInistarstva.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Broj:02-2-132/22-3

Ljubuški:22.02.2022.god.

 

 

 POVJERENSTVO ZA IZBOR