Thursday, July 19, 2018 - 09:30

 

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj: 8/07, 16/07, 13/08, 17/08, 12/15 i 4/18) Povjerenstvo za izbor raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke

(Broj slobodnih radnih mjesta)

1. Deset (10) kandidata za čin policajac;

2. Pet ( 5 ) kandidata policijskih službenika-specijalaca za čin policajac.

II

(Opći i posebni uvjeti)

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete predviđene Zakonom o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj: 8/07, 16/07, 13/08, 17/08, 12/15 i 4/18) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke broj: 02-1-139/18 od 07.03.2018. godine i 02-1- 139/18-7 od 23.05.2018. godine.

Opći uvjeti su:

a) državljanstvo Bosne i Hercegovine;

b) životna dob između 18 i 27 godina za početni čin policajac;

c) najmanje IV stupanj školske spreme za čin policajca;

d) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za rad;

e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere;

f) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno kaznenom zakonodavstvu;

g) da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom.

Posebni uvjeti su:

a) položen vozački "B" kategorije;

b) morfološki status ( Tjelesna visina muškarca 172 cm i više a žene 162 cm i više. Morfološki status se izračunava prema indeksu tjelesne mase (ITM). Indeks tjelesne mase izračunava se tako da se težina u kilogramima podijeli s kvadratom visine ITM= težina kg/ (visina cm/100). Manji ITM od 20 i veći od 30 znači eliminaciju kandidata iz daljnjeg postupka. );

b) da zadovoljava sigurnosnu provjeru potrebnu za obavljanje poslova policijskog službenika.

III

(Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja)

Uz prijavu na Javni oglas, koja treba sadržavati ime i prezime, adresu, kontakt telefon, poziciju na koju se prijavljuje, kandidat je dužan još priložiti i životopis, ovjerenu kopiju osobne iskaznice i sljedeće dokaze:

a) Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci ;

b) Izvod iz matične knjige rođenih (na trajnom obrascu);

c) dokaz o završenom najmanje IV stupnju školske spreme za čin policajca;

d) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca;

e) Izjava kandidata da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere, ovjerena od strane nadležnog tijela;

f) uvjerenje suda o nevođenju kaznenog postupka ne starije od tri mjeseca ;

g) Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavka 1. Ustava BiH, ovjerena od strane nadležnog tijela;

h) ovjerena preslika vozačke dozvole.

Potrebni dokumenti-dokazi o ispunjenosti općih i posebnih uvjeta Javnog oglasa predaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama.

Prijavu na Javni oglas sa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

 

Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke,

IV Brigade HVO Stjepan Radić br. 11,

88320 Ljubuški

s naznakom Prijava na Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke-NE OTVARAJ

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije, koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Napomena:

a) Prije donošenja odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati biti će predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stupnja "POVJERLJIVO", u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podatka ("Službeni glasnik BiH" broj: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih propisa donosenih na temelju navedenog Zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje biti će isključeni iz daljnje procedure odabira.

b) Umjesto kandidata koji su isključeni iz dalje procedure odabira predložiti će se sljedeći kandidat s konačne liste kandidata predloženih za upošljavanje.

IV

(Vrste testova koje kandidati polažu)

Odabir kandidata za kadete Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH vršiti će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke i Pravilnikom o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke ("Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke" broj: 16/16, 24/17 i 13/18). Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu potrebnu dokumentaciju , imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:

a) test općeg znanja, uključujući pismeni rad;

b) test tjelesne sposobnosti;

c) liječnički pregled;

d) psihološki pregled, uključujući test i razgovor;

e) intervju.

 

Za kandidate za policijskog službenika-specijalca u činu policajac u Specijalnoj policiji test tjelesnih sposobnosti sastoji se od 17 testova propisanih u članku 14. stavak (1) Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke.

V

(Trajanje obuke)

 

Obuka za čin policajca traje osam mjeseci.

Kadet koji je upisan na obuku a koji samovoljno napusti obuku ili bude isključen s obuke svojom krivnjom nadoknadit će troškove obuke.

VI

(Trajanje probnog rada)

Po uspješnom okončanju temeljne obuke policijski komesar postavlja kadete na radno mjesto u činu policajca uz obvezu probnog rada koji traje šest mjeseci.

Javni oglas će biti objavljen na internet stranici Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke i u najmanje tri dnevna lista na prostoru Bosne i Hercegovine.

 

POVJERENSTVO ZA IZBOR